Анализи на вода в Лабораторно изпитвателен комплекс “А-ЛАБ”

08.07.2024by admin

АНАЛИЗ НА ВОДА, ИЗПОЛЗВАНА ЗА НАПОЯВАНЕ И ВЕГЕТАТИВНИ ТРЕТИРАНИЯ, В ЛАБОРАТОРНО ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС “А-ЛАБ”

В лабораторията се извършва физико-химичен анализ на вода, използвана за напояване и за вегетативно третиране на растенията.

ИЗСЛЕДВАНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ СА:

  • Твърдост на водата (БДС EN ISO 3775:1987) pH на водата (БДС EN ISO 10523:2012)
  • Електропроводимост (БДС EN ISO 27888:2002)
  • Водопропускливост (K и Ca)
  • Токсичност (хлорни йони, Mn, Fe и Cu)
  • Други (амониев азот, нитратен азот, сулфати, фосфати и карбонати)