ВИДОВЕ АНАЛИЗИ

Посевни качества и жизненост на семена
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ПОСЕВНИ КАЧЕСТВА И ЖИЗНЕНОСТ

НА СЕМЕНА

Какво тестваме?

Определянето на посевните качества на семената е от основно значение за производството на висококачествен  и надежден семенен материал. В лабораторията се използват базови методики за определяне на качеството на семената и тяхната жизнеспособност.

ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС “А-ЛАБ” ИЗВЪРШВА АНАЛИЗИ (В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОТОКОЛИ НА ISTA), КАТО СЕ ОПРЕДЕЛЯТ СЛЕДНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • Кълняема енергия
  • Кълняемост на семената
  • Чистота на пробите
  • Абсолютна маса на семената
  • Електролитна проводимост за определяне физиологичната характеристика на семената
  • Тест за стареене на семената, като част от определяне тяхната жизнеспособност
  • Тетразолиев тест за определяне жизненост на семена
  • Стрес тест на семена при ниски температури

Често задавани въпроси

Защо е важно да се определя кълняемата енергия на семената?

Тестът за кълняема енергия определя процента на нормално покълналите семена в една проба. Колкото по-висока е кълняемата енергия на семената, толкова по-бързо и по-дружно те поникват и дават по-силни и по-жизнеспособни кълнове и по-високи добиви.

Защо е важно да се определя кълняемостта на семената?

Процентът на покълване (кълняемост) е оценка на жизнеспособността на семената. Кълняемостта на семената, заедно с  кълняемата енергия отразява техния потенциал за покълване и развитие в полски условия.

Защо е важно да се определя чистотата на пробите?

Чистотата на посевния материал (видова, примеси от плевелни семена, инертните примеси и др.) е важен показател за качеството на семената за посев. Този показател определя чистотата на посевите и липсата на замърсеност в полски условия.

Защо е важно да се определя масата на 1000 семена?

Важен показател за определяне на сеитбената норма, от която зависят гъстотата на посева, потенциала на братене и др.  За посев е необходимо да се използват семена по възможност с най-голяма маса, тъй като от такива семена се развиват по-мощни растения с по-висока жизненост, и съответно с по-високи добиви.

Какво се определя чрез тестът за електролитна проводимост на семената?

Тестът определя жизнеспособността на семената, като  основен показател за физиологичното им състояние. Измерва се електролитното изтичане, което е пряко свързано с пропускливостта на клетъчните мембрани. Семената с ниско качество имат лоша мембранна структура, която позволява на електролити, като аминокиселини и неорганични йони да изтичат от клетките. Установено е, че електролитното изтичане при семена с висок жизнен потенциал е по-ниско, което е важно за осигуряване и контрол на качеството на семената.

Каква информация ни дава тестът за стареене на семената?

Тестът за стареене е един от най-използваните за определяне жизнеспособността на семената (потенциалната им способност да покълнат) при много растителни видове. Симулира се процес на стареене на семената чрез едновременното въздействие на много висока относителна влажност и температура. Семената с добра жизнеспособност успешно преживяват условията на стрес и запазват нормална кълняемост, докато тези с ниска жизнеспособност не преодоляват стреса и показват ниска кълняемост.

Какво количество е необходимо за анализ за определяне на посевните качества в семената?

Необходимото количество семена за извършване на анализ за посевни качества на пшеница, ечемик, овес, ръж и други е 1 кг.

В случай, че желаете да изпратите различна култура от изброените, моля свържете се с нас.

Необходимо ли е семената, изпратени за изпитване, да са предварително почистени?

За осигуряване на максимална достоверност на резултатите, семената е необходимо да бъдат предварително почистени.

Какви са предимствата на тетразолиевия тест и каква допълнителна информация предоставя за качеството на семената?

Основно предимство на теста е неговата продължителност, а получената информация характеризира семената, както по отношение на техния потенциал за прорастване и жизнеспособност, така и по отношение на качествени повреди, причинени от въздействието на биотични или абиотични фактори, т. е. разполагаме с бърз и комплексен метод за първична оценка на качеството на семената.

Защо е необходимо провеждане на студен стрес тест?

Този тест е информативен предимно за култури, които са чувствителни към ниски температури на почвата или средата и оценката от теста е важна част от стратегията на земеделския производител за планиране на етапите на засяване и отглеждане на растенията.